Australian notes. Cairns, Queensland.

размещено в: Articles, Life stories, Travel | 0

Cairns.
I was almost ready to finish my story about my trip to Australia, but I suddenly found that I missed interesting information and memories about the city of Cairns, in which I spent almost a week and from which I made trips to both the Green Island and the cultural village to the natives. I didn’t say anything about him, so I’ll correct this mistake now. For me personally, arriving in Cairns was like arriving home – I was greeted by sunny weather. Of course, if you are in the city during the day, it would be difficult, since the temperature could reach 40 degrees. But during the day I was practically not in the city, but in the evenings … Imagine a night city resting after a hot day, trees decorated for Christmas, pools in which children frolic and adults swim. The city lives and tastes the coming coolness.
During the day it is also interesting – incredible vegetation – unknown trees, and flying dogs hanging on branches in huge numbers. And how interesting it is to watch them when they wake up in the evening and circle the clouds over the city!
A bit of history

Cairns is a city in Queensland, Australia, on the tropical north east coast of Far North Queensland.  The city is the 5th-most-populous in Queensland, and 15th in Australia.[citation needed]

The city was founded in 1876 and named after Sir William Wellington Cairns, following the discovery of gold in the Hodgkinson river. Throughout the late 19th century, Cairns prospered from the settlement of Chinese immigrants who helped develop the region’s agriculture. Cairns also served as a port for blackbirding ships, which crews transported slaves and indentured labourers to the sugar plantations of Innisfail.

During World War II, the city became a staging ground for the Allied Forces in the Battle of the Coral Sea. By the late 20th century the city had become a centre of international tourism. In the early 21st century it has developed into a major metropolitan city.

Cairns is a popular tourist destination because of its tropical climate and access to tropical rainforest and the Great Barrier Reef, one of the seven natural wonders of the world. Prior to British settlement, the Cairns area was inhabited by the Gimuy Walubara Yidinji people, who still claim their native title rights. Yidinji (also known as Yidinj, Yidiny, and Idindji) is an Australian Aboriginal language. Its traditional language region is within the local government areas of Cairns Region and Tablelands Region, in such localities as Cairns, Gordonvale, and the Mulgrave River, and the southern part of the Atherton Tableland including Atherton and Kairi. The area in which the city is located is known in the local Yidiny language as Gimuy, and the clan who inhabited the region before colonisation are the Gimuy-walubarra clan

Кернс.
Я практично була готова до того, щоб завершувати свою розповідь про подорож до Австралії, але раптом виявила, що пропустила цікаву інформацію та спогад про місто Кернс, в якому я провела майже тиждень і з якого я здійснювала поїздки на Зелений острів і культурне село до аборигенів.

Я нічого про нього не розповіла, тож тепер виправлю цю помилку.

Особисто для мене прибуття в Кернс, стало як прибуття додому – мене зустріла сонячна погода. Звичайно ж, якщо вдень перебувати в місті, було б складно, оскільки температура могла досягати 40 градусів. Але вдень я в місті практично не знаходилася, а ось вечорами…

Уявіть собі нічне місто відпочиваючого після спекотного дня, прикрашені до Різдва дерева, басейни в яких граються діти і плавають дорослі. Місто живе і їсть прохолоду.
Вдень теж цікаво-неймовірна рослинність-невідомі дерева, і летючі собаки, що висять на гілках, у величезній кількості. А як цікаво спостерігати за ними коли вони надвечір прокидаються і кружляють хмарами над містом!
Трохи історії

Кернс — місто в Квінсленді, Австралія, на тропічному північно-східному узбережжі Крайньої Півночі Квінсленда. Місто є 5-м за чисельністю населення в Квінсленді та 15-м в Австралії.

Місто було засноване в 1876 році і названо на честь сера Вільяма Веллінгтона Кернса після відкриття золота в річці Ходжкінсон. Протягом кінця 19 століття Кернс процвітав завдяки поселенню китайських іммігрантів, які допомагали розвивати сільське господарство регіону. Кернс також служив портом для чорних кораблів, екіпажі яких перевозили рабів і найнятих робітників на цукрові плантації Іннісфейла.

Під час Другої світової війни місто стало плацдармом для союзних сил у битві в Кораловому морі. До кінця 20 століття місто стало центром міжнародного туризму. На початку 21 століття він перетворився на велике столичне місто.

Кернс є популярним туристичним напрямком через його тропічний клімат і доступ до тропічних лісів і Великого Бар’єрного рифу, одного з семи природних чудес світу. До британського поселення район Кернса населяли люди Гімуй Валубара Йідінджі, які й досі заявляють про свої права на корінне населення. Їдінджі (також відома як їдінь, їдіні та ідінджі) — мова австралійських аборигенів. Його традиційний мовний регіон знаходиться в межах районів місцевого самоврядування регіонів Кернс і Тейбллендс, у таких місцевостях, як Кернс, Гордонвейл і річка Малгрейв, а також південна частина плато Атертон, включаючи Атертон і Кайрі. Територія, в якій розташоване місто, відома місцевою мовою їдіні як Гімуй, а клан, який населяв регіон до колонізації, — клан Гімуй-валубарра.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *