Rainforest, Queensland Australia

размещено в: Articles, Life stories, Travel | 1

Rainforest, Queensland Australia

What is the Rain Forest, and how it differs from other forests. Let’s try to find out. I am especially interested to find out what animals live in these forests as if walking through the woods it seemed to me that there are no animals. And if so, then why there is a forest?

Rainforests are forests characterized by high rainfall, ranging from 250 to 450 centimeters per year. There are two types of rainforests: humid forests and temperate forests.

About 40% to 75% of all species are representatives of the rainforest. It has been estimated that many millions of species of plants, insects, and microorganisms are still unknown in tropical forests. Rainforests have been called the “Pearl of the Earth” and “the largest pharmacy of the world”, because a quarter of natural medicines have been discovered there. The rain forests also produce 28% of oxygen circulation in the world, they are called the light of our planet. Plants produce oxygen through photosynthesis from carbon gas and consume it through respiration.

The undergrowth in some areas of the rainforest can be limited penetration of sunlight at ground level. If the foliage canopy destroys or discharges, the ground beneath them will soon be colonized by dense, tangled vines and bushes, and small trees formed a jungle. The term jungle is also sometimes applied to wet tropical forests as a whole.

The top layer or dome top layer consists of trees, typically 30 meters (98 feet) and 45 meters (148 feet). The dome, according to some estimates, is home to 50 percent of all plant species. Epiphytic plants send up their trunks and branches to get water and minerals from rain and debris that collects on the supporting plants. The fauna is very diverse. A quarter of all insect species are believed to exist here. Scientists have long suspected the richness of the Dome as a habitat, but have only recently developed practical methods for its study. Even in 1917, naturalist William Beebe declared that “We have yet to find a new life of the continent is not on Earth, but at a height of one to two hundred feet above it, which stretches over thousands of square miles.” A true exploration of this habitat only began in the 1980s, when scientists developed methods to reach the canopy, such as firing ropes into the trees using crossbows. dome study is still in its infancy, but scientists are also other methods, such as the use of balloons and airships to float above the highest branches and the building of cranes and walkways planted on the forest floor. The science of accessing tropical forest canopy using airships or similar towers is called dendronautics.

More than half of the world’s plant and animal species are found in tropical forests. Rainforests support a very wide range of fauna, including mammals, reptiles, birds, and invertebrates. Mammals may include primates, felines, and other families. Reptiles include snakes, turtles, chameleons, and other families; while birds include such families as vangidae and Cuculidae. Dozens of families of invertebrates are found in rainforests. Fungi are also very common in rainforest areas as they can feed on decaying plants and animals. To our great regret, many kinds of tropical forests are rapidly disappearing due to idiotic deforestation, habitat loss, and pollution.

Що таке дощовий ліс і чим він відрізняється від інших лісів. Спробуємо з’ясувати. Мені особливо цікаво дізнатися, які звірі живуть у цих лісах, бо якби гуляючи по лісі, мені здавалося, що тварин немає. А якщо так, то для чого тут ліс?

Тропічні ліси – це ліси, які характеризуються великою кількістю опадів, коливається від 250 до 450 сантиметрів на рік. Існує два типи тропічних лісів: вологі ліси та ліси помірного поясу.

Від 40% до 75% усіх видів є представниками тропічних лісів. Було підраховано, що багато мільйонів видів рослин, комах і мікроорганізмів досі невідомі в тропічних лісах. Тропічні ліси називають «перлиною Землі» і «найбільшою аптекою світу», оскільки там виявлено чверть природних ліків. Дощові ліси також виробляють 28% циркуляції кисню в світі, їх називають світлом нашої планети. Рослини виробляють кисень шляхом фотосинтезу з вуглецю та споживають його шляхом дихання.

Підлісок у деяких районах тропічного лісу може обмежувати проникнення сонячного світла на рівні землі. Якщо листяний покрив знищується або скидається, земля під ними незабаром заселяється густими, сплутаними ліанами та кущами, а маленькі дерева утворюють джунглі. Термін джунглі також іноді застосовують до вологих тропічних лісів у цілому.

Верхній шар або верхній шар купола складається з дерев, як правило, 30 метрів (98 футів) і 45 метрів (148 футів). На куполі, за деякими оцінками, мешкає 50 відсотків усіх видів рослин. Епіфітні рослини посилають свої стовбури та гілки, щоб отримати воду та мінерали з дощу та сміття, яке збирається на опорних рослинах. Тваринний світ дуже різноманітний. Вважається, що тут мешкає чверть усіх видів комах. Вчені давно підозрювали багатство Купола як середовища існування, але лише нещодавно розробили практичні методи його вивчення. Ще в 1917 році натураліст Вільям Біб заявив, що «нам ще належить знайти нове життя континенту не на Землі, а на висоті від однієї до двохсот футів над нею, яка простягається на тисячі квадратних миль». Справжнє дослідження цього середовища існування почалося лише у 1980-х роках, коли вчені розробили методи, як дістатися до крони, наприклад, стріляючи в дерева з мотузок за допомогою арбалетів. Дослідження купола все ще знаходиться в зародковому стані, але вчені також використовують інші методи, такі як використання повітряних куль і дирижаблів для польоту над найвищими гілками та будівництво кранів і доріжок, висаджених на лісовій підстилці. Наука про доступ до пологів тропічних лісів за допомогою дирижаблів або подібних веж називається дендронавтикою.

Більше половини видів рослин і тварин у світі зустрічаються в тропічних лісах. Тропічні ліси підтримують дуже широкий спектр фауни, включаючи ссавців, рептилій, птахів і безхребетних. Ссавці можуть включати приматів, котячих та інші родини. До рептилій належать змії, черепахи, хамелеони та інші родини; тоді як птахи включають такі родини, як вангові та кукулідні. У тропічних лісах зустрічаються десятки родин безхребетних. Гриби також дуже поширені в районах тропічних лісів, оскільки вони можуть харчуватися гнилими рослинами та тваринами. На наш превеликий жаль, багато видів тропічних лісів швидко зникають через ідіотську вирубку лісів, втрату середовища проживання та забруднення.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *